Period lovidbe

Nichola_Zrinski

Period lovidbe za pojedinu divljač

Hrvatska slovi za zemlju bogate lovačke tradicije i raznovrsne divljači. Svaki dio Lijepe naše ima specifični način lova, običaje itd. U istočnim i središnjim krajevima Hrvatske, Slavoniji i Baranji, možete loviti jelena, srnjaka, divlje svinje i dr.
U Lici i Gorskom Kotaru, pak naći će se medvjed ili tetrijeb. Dok je u Primorju i Dalmaciji omogućen lov na divokozu i muflona te na posebne vrste sitne pernate divljači koja obitava na većim nadmorskim visinama, jarebice kamenjarke, grivne i lještarke.

Kalendar lovidbe (dozvoljeni periodi lova) za krupnu divljač

 • Jelen se može loviti od 16. kolovoza do 14. siječnja, košuta od 1. listopada do 14. siječnja, tele od 1. listopada do 31. siječnja. 
 • Jelen lopatar (Dama dama) može se loviti od 16. kolovoza do 14. siječnja, košuta od 1. listopada do 14. siječnja, a tele od 1. listopada do 31. siječnja. 
 • Jelen axis (Axis axis H. Smith) smije se loviti kada ima očišćene i zrele rogove, tele i košuta kad nije visoko bređa. 
 • Srnjak (Capreolus capreolus) smije se loviti od 1. svibnja do 30. rujna, a srna i lane od 1. listopada do 31. siječnja. 
 • Divokoza (Rupicapra rupicapra) se lovi od 1. rujna do 31. prosinca.
 • Muflon (Ovis aries musimon Pall.) se lovi cijelu godinu, a muflonka i janje od 1. kolovoza do 31. prosinca. 
 • Za divlju svinju (Sus scrofa), vepra, nazimea i prasca nema lovostaja. Krmača se smije loviti od 1. srpnja do 31. siječnja. 
 • Medvjed (Ursus arctos) se lovi od 1. listopada do 15. prosinca i od 2. ožujka do 30. travnja. 

Kalendar lovidbe (dozvoljeni periodi lova) za sitnu divljač

 • Jazavac (Meles meles) se lovi od 1. kolovoza do 30. studenoga, a divlja mačka (Felis silvestris Schr.) od 1. studenoga do 31. siječnja. 
 • Kuna bjelica (Martes foina EHR), lisica (Vulpes vulpes), čagalj (Canis aureus), tvor (Mustela putorius) i mungos (Herpestes ishneumon) mogu se loviti cijele godine. Ženka se ne smije uznemiravati kada je visoko bređa ili dok vodi mladunčad.
 • Kuna zlatica (Martes martes) lovi se od 1. studenoga do 28. (29.) veljače. Mala lasica (Mustela nivalis) ne smije se loviti kao ni dabar (Castor fiber). Zec (Lepus europaeus Pall.) se lovi od 1. listopada do 15. siječnja, dok za divljeg kunića nema lovostaja. 
 • Veliki puh (Myoxus glis) smije se loviti od 16. rujna do 30. studenoga. 
 • Fazan (Phasianus) se lovi od 16. rujna do 31. siječnja te odlukom nadležnog Ministarstava u lovištima fazanerija od 1. rujna do 31. ožujka. 
 • Jarebice kamenjarke: Grivna (Alectoris graeca Meissn.) i čukara (Alectoris chucar) love se od 1. listopada do 14. siječnja, a trčka skvržulja (Perdix perdix) od 1. rujna do 31. prosinca. 
 • Prepelice pućpura (Coturnix coturnix) love se od 1. kolovoza do 14. studenog, a virdžinijska (Coturnix virginiana) od 1. kolovoza do 31. siječnja. 
 • Šljuke: bena (Scolopax rusticola) lovi se od 1. listopada do 28. (29.) veljače, a kokošica (Gallinago gallinago) od 16. listopada do 31. siječnja.
 • Divlji golub grivnjaš (Columba palumbus) i pećinar (Columba livia Gmelin.) smiju se loviti od 1. kolovoza do 31. siječnja.
 • Divlje guske glogovnjača (Anser fabalis Latham.) i lisasta (Anser albifrons Scopoli.) love se od 1. studenog do 31. siječnja.
 • Divlje patke: gluhara (Anas platyrhynchos), glavata (Aythya ferina), krunasta (Aythya fuligula), pupčanica (Anas querquedula), kržulja (Anas crecca) te crna liska (Fulicula atra) love se od 1. rujna do 31. siječnja. 
 • Siva vrana (Corvus corone cornix), vrana gačac (Corvus frugilegus), čavka zlogodnjača (Coloeus monedula), svraka (Pica pica) i šojka kreštalica (Garrulus glandarius) love se cijelu godinu, osim kada sjede na jajima i dok hrane mladunčad.